meter

กติกาการประกวดภาพถ่ายสารคดี
“10 ภาพเล่าเรื่อง” Photography Contest 2023

การประกวดสารคดีภาพ National Geographic Thailand Photography Contest 2023 “10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8” การประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดสารคดีภาพแห่งปี ที่เล่า 1 เรื่อง ผ่านภาพถ่าย 10 ภาพ

ภายใต้หัวข้อ “Water of Life สายน้ำแห่งชีวิต” จากป่าต้นน้ำบนเทือกเขาสูง สายน้ำรวมตัวแล้วแตกแขนงเป็นแม่น้ำลำคลองทอดยาวสู่ชุมชนน้อยใหญ่ เลาะเลียบสู่ทะเลกว้าง ตลอดการเดินทาง สายน้ำได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและผู้คน ก่อให้เกิดชีวิต หล่อหลอมวัฒนธรรม และกิจกรรมสังคมต่างๆ การประกวด “10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8” นี้ เฟ้นหาสารคดีภาพที่ถ่ายทอดมิติต่างๆ ของสายน้ำที่ชวนให้ขบคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้แง่มุมที่สร้างสรรค์ในยุคที่เราต้องรู้จัก รัก เข้าใจ และปกป้องสายน้ำที่เป็นดั่งชีวิต

กติกา :

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายที่สามารถร้อยเรียงเป็นสารคดีภาพ 1 เรื่อง จำนวน 10 ภาพ พร้อมคำบรรยาย ภาพสั้นๆ ของแต่ละภาพ (ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร) และเรื่องย่อ หรือแนวคิดสารคดีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ 1,000 ตัวอักษร โดยสะท้อนมุมมองและแง่คิดใหม่ๆ

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ความงามและองค์ประกอบทางศิลปะของภาพถ่าย
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุมมองใหม่ๆ ในการนำเสนอสารคดีภาพ
 • ภาพถ่ายทุกภาพควรมีคุณสมบัติของ “ภาพถ่ายสารคดี” ที่ร้อยเรียงและเล่าเป็นสารคดี 1 เรื่องได้

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ช่างภาพอิสระ หรือช่างภาพอาชีพ ไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้ หากส่งในนามทีมต้องไม่เกิน 3 คน / ทีม) และ 1 รายชื่อมีสิทธิ์ส่งสารคดีภาพได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 • ภาพถ่ายสารคดีชุดนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ อาทิ เว็บไซต์, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือ หรือได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้งต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน (หากตรวจพบภายหลัง ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที)
 • ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพ (Retouch) จนผิดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพ และเขียนแนวคิดสารคดีด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ อีกทั้งต้องไม่เป็นการละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิทรรศการภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทผู้สนับสนุนโครงการ นำภาพไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เท่านั้น ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้ผู้สนับสนุนหลักของโครงการ นำผลงานไปใช้ในตีพิมพ์ในส่วนหนึ่งของหนังสือ (Booklet) เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ “สายน้ำแห่งชีวิต” ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • เจ้าของผลงานสารคดีภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะสามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 6 เดือน ยกเว้นเป็นไปเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหากผิดกติกาอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • หมดเขตรับผลงาน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 (ระบบปิดเวลา 00.00 น. หรือเที่ยงคืน)
 • รอบคัดเลือก: ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทาง www.ngthai.com และ Facebook: National Geographic Thailand
 • Popular Vote: ร่วมโหวตภาพประทับใจที่สุด วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง Facebook: National Geographic Thailand
 • รอบชิงชนะเลิศ: นำเสนอผลงานที่เข้ารอบต่อคณะกรรมการ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ประกาศผลและรับรางวัล: ในงานบ้านและสวน Mid Year 2023 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
 • ติดตามผลงานชนะเลิศ www.ngthai.com
 • จัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ในงานบ้านและสวน Midyear 2023 ระหว่างวันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2566

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนในลิงค์สมัครส่งภาพ กดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้ง ID และ Password พร้อมกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
 • Sign in เข้าระบบสมาชิก
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน หรือ 1 ทีม ต้องส่งผลงานทั้งหมด 10 ภาพ ที่ร้อยเรียงต่อกันเป็นสารคดี 1 เรื่อง ก่อนอัพโหลดควรตั้งชื่อไฟล์พร้อมหมายเลขกำกับ
 • กด “อัพโหลดภาพประกวด” ให้อัพโหลดภาพถ่ายดิจิตอลสีหรือขาวดำ ด้านยาวไม่เกิน 4,800 Pixels ภาพทุกภาพต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB โดย Upload ภาพเรียงตามลำดับในการเล่าเรื่อง พร้อมใส่คำบรรยายภาพแต่ละภาพสั้น ๆ (คำบรรยายไม่เกิน 300 ตัวอักษร)
 • ตั้งชื่อสารคดีภาพที่ส่งเข้าประกวด
 • ใส่เรื่องย่อหรือแนวคิดของสารคดี ความยาว 500 – 1,000 ตัวอักษร
 • สุดท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ จนถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับผลงาน (31 พฤษภาคม 2566) และระบบปิดทำการในเวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน)

*หมายเหตุ : ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันนำเสนอผลงาน โดยบัตรประชาชนต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • เงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
 • เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
 • ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัลผู้ร่วมโหวต จำนวน 3 รางวัล
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 6 เดือน มูลค่า 960 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

Email: ngmth@amarin.co.th

Facebook : National Geographic Thailand

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4178, 4184


BACK arrow-right